Kuplos AVENE - Izglīto. Rada sajūtas. Iedvesmo.

2023. gadā aveņu lauka vidū tika uzstādīta kupola telts “Kupols AVENE”, kurā tiek uzņemti saimniecības apmeklētāji, organizēti semināri, rīkotas foto sesijas un svinēti svētki.

Piedāvājam izzinošas ekskursijas pa saimniecību un kupla telts īri.

Kupols-avene

Atbalsts lauku tūrisma attīstībai

2023. gadā piemājas saimniecības "Mūsu avenes" saimniece Inta Romanova īstenoja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projektu lauku tūrisma attīstīšanai.